Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

Ζητείται να χαριστεί


Ζητείται να χαριστεί :

1.       Ορθοστάτης για παιδί 7-8 χρονών

2.       Παιδικό κάθισμα για σταθεροποίηση του σώματος για παιδί 7 – 8 χρονών

3.       Ηλεκτρικό ποδήλατο παραπληγίας – τετραπληγίας

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 6974447978  - 6980788184

Κυριακή, 11 Αυγούστου 2013

Εγκύκλιος για τις προσλήψεις ωρομίσθιων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών


 Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά από τις 12 έως 23 Αυγούστου σε οποιαδήποτε διεύθυνση  πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Αναφορικά με την  κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων, γίνεται κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο  κάθε εκπαιδευτικός.
Συγκεκριμένα η μοριοδότηση θα γίνει ως εξής:
  • Ενα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή  ωρομίσθιου εκπαιδευτικού μέχρι και τις 30-06-2010. Η προϋπηρεσία που  έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα σχολεία μέχρι και τις 30-06-2010  υπολογίζεται στο διπλάσιο μόνο για πρόσληψη ως αναπληρωτών και  ωρομισθίων.
  • Ενα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο, προ της συντάξεως του πίνακα,  διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
  • Μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα, πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
Οσοι υπάγονται σε περισσότερες της μίας από τις ανωτέρω περιπτώσεις,  λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση  ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου και  εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου.
Σε περίπτωση σύμπτωσης σε όλα τα  ανωτέρω κριτήρια, η κατάταξη γίνεται τυχαία από το σύστημα. Σε κάθε  περίπτωση, προτάσσονται όσοι απέκτησαν πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ)  ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Υπάρχουν  πάντως και περιπτώσεις εκπαιδευτικών που προτάσσονται στους πίνακες.  Ειδικότερα, προτεραιότητα έχουν:
α. Οι υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας (ή είναι γονείς δύο ανάπηρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67%)
β. Οι υποψήφιοι που πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
γ. Οσοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας
Αίτηση – δήλωση Η Αίτηση – Δήλωση θα υποβληθεί σε μια οποιαδήποτε Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας (κλάδοι ΠΕ60 και ΠΕ70) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (λοιποί κλάδοι) αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Στην  Αίτηση-Δήλωση στο πεδίο με τα Προσωπικά Στοιχεία δηλώνονται υποχρεωτικά  τα στοιχεία Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ., διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, αριθμός  τηλεφώνου, e-mail, ιθαγένεια κ.λ.π.
Στην Αίτηση-Δήλωση στο πεδίο  «α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» δηλώνονται, κατά σειρά  προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και τριάντα (30) περιοχές προτίμησης  αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο για τις περιοχές  Πρωτοβάθμιας και από μία (1) μέχρι και τριάντα (30) περιοχές προτίμησης  αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο για τις περιοχές  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τη Σιβιτανίδειο Σχολή, τα εκκλησιαστικά  λύκεια και γυμνάσια και τα καλλιτεχνικά σχολεία.
Αναφορικά με  τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19, ΠΕ20,  ΠΕ32 και ΠΕ18.41, μπορούν να απασχοληθούν στην Α/θμια και στη Β/θμια  Εκπ/ση. Ως εκ τούτου, μπορούν να δηλώσουν, κατά σειρά προτεραιότητας,  από μία (1) μέχρι και εξήντα (60) περιοχές προτίμησης αναπληρωτών με  πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο (μέχρι και τριάντα περιοχές της Α/θμιας,  συν μέχρι και τριάντα περιοχές της Β/θμιας, της Σιβιτανιδείου, των  εκκλησιαστικών λυκείων και γυμνασίων και των καλλιτεχνικών σχολείων).
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση με την εγκύκλιο του σχολικού  έτους 2012-2013 οφείλουν να καταθέσουν εκ νέου μόνο όσα εκ των βασικών  δικαιολογητικών έχουν τροποποιηθεί (π.χ. δελτίο ταυτότητας ή  διαβατηρίου) καθώς και το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών  ειδικών κατηγοριών που τους αφορούν, εφόσον έχει παρέλθει η ισχύς τους.  Οι υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά το σχολικό έτος 2012-2013  οφείλουν να υποβάλουν:
α) το σύνολο των βασικών δικαιολογητικών
β) το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που τους αφορούν
Τα βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι είναι  τα εξής: Οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο  προσωπικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), φωτοτυπία δελτίου  ταυτότητας ή διαβατηρίου, επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών, στο  οποίο θα αναγράφονται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου.
Αν δεν αναγράφεται η ημεροχρονολογία κτήσης, απαιτείται συμπληρωματική  βεβαίωση κτήσης και βαθμού πτυχίου από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι.
Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων, αρκεί  βεβαίωση κτήσης από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι. στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία κτήσης και ο βαθμός του πτυχίου.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των  αιτήσεων/δικαιολογητικών, θα καταρτιστούν προσωρινοί πίνακες οι οποίοι  θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-aitisi.sch.gr προκειμένου να υποβληθούν ενστάσεις.
 

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Πρόσκληση για συνάντηση


Καλούνται όσοι γονείς μένουν στην Αθήνα ή σε κοντινές περιοχές, να συναντηθούμε στο   Mall,  δίπλα στο Υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 23 Μαΐου 2013 στις 17:30, στο flocafe που βρίσκεται στον 3ο όροφο.  Όσοι θα παρευρεθούν ας ενημερώσουν εδώ με μήνυμα ή  στο mail του συλλόγου        goneispma@gmail.com
Επίσης, επειδή θα πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες να προκηρύξουμε εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όποιος θα ήθελε να συμμετέχει στο νέο ΔΣ παρακαλείται να ενημερώσει.

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Υπουργείο Παιδείας: Ποιοι εκπαιδευτικοί εξομοιώνονται με τους πολύτεκνουςΕξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς δύο (2) αναπήρων τέκνων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν. 3848/2010 (Α΄ 71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους.

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 52)

Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕΤετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Ορθοστάτης για παιδάκι 5 ετών.

Όποιος μπορεί να χαρίσει ορθοστάτη σε παιδάκι 5 ετών ας επικοινωνήσει με την κυρία Σταυρούλα στο τηλέφωνο 6980788184

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. «Παναναπηρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 23/10/2012, έξω από τα ΚΕΠΑ της χώρας για την άμεση «αποφυλάκιση» δεκάδων χιλιάδων Ατόμων με Αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους από τα ΚΕΠΑ»ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΜΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - Ε.Σ.Α.μεΑ.

Ε06.08/3η/27-01-12
Αρ. Πρωτ. 927
Αθήνα, 10/10/2012


ΠΡΟΣ: ΦΟΡΕΙΣ-ΜΕΛΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΚΟΙΝ: ΕΣΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Παναναπηρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 23/10/2012, έξω από τα ΚΕΠΑ της χώρας για την άμεση «αποφυλάκιση» δεκάδων χιλιάδων Ατόμων με Αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους από τα ΚΕΠΑ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Παρά τις συνεχείς, τιτάνιες προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από την ΕΣΑμεΑ με την ενεργό συμμετοχή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ώστε η λειτουργία και οργάνωση των ΚΕΠΑ να στηρίζονται στην αξιοπρέπεια και το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ατόμων με Βαριές Αναπηρίες, όλων των Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις, αλλά και των οικογενειών τους, η πραγματικότητα είναι ζοφερή και συνίσταται στο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άτομα με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες, χρόνια πάσχοντες, που είναι «φυλακισμένοι» στις λίστες αναμονής όλων των ΚΕΠΑ της χώρας.
Για τα Άτομα αυτά έχει ανασταλεί εδώ και μήνες η αναπηρική σύνταξη ή το επίδομα αναπηρίας που ελάμβαναν, ή οι γονείς των Ατόμων αυτών δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη, αφού τα Άτομα αυτά δεν έχουν εξεταστεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές και δεν έχει εκδοθεί η σχετική γνωμάτευση που πιστοποιεί την αναπηρία και το ποσοστό της αναπηρίας τους.
Συνέπεια των ανωτέρω είναι δεκάδες χιλιάδες οικογενειών Ατόμων με Αναπηρία, να περνούν μια βαθιά και οξύτατη ανθρωπιστική κρίση, κρίση για την οποία την ευθύνη φέρουν αποκλειστικά και μόνο οι αρμόδιοι φορείς της Πολιτείας (Υπουργείο Εργασίας, ΙΚΑ, ΚΕΠΑ).

Ο κόμπος έφτασε στο χτένι!

Αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι εμείς, γονείς και κηδεμόνες Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες, τα Άτομα με κάθε Αναπηρία, οι Χρόνια Πάσχοντες, σύσσωμο το Εθνικό Αναπηρικό Κίνημα, να καταστήσουμε απόλυτα σαφές, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, σε κάθε αρμόδιο φορέα της Ελληνικής Πολιτείας ότι τα Άτομα με Αναπηρία και οι οικογένειές τους μαχόμαστε για την αξιοπρέπειά μας!
Τέλος πια σε νοοτροπίες και πολιτικές που έχουν καταστήσει το νέο σύστημα πιστοποίησης της αναπηρίας, τα ΚΕΠΑ, σε σύγχρονη «Μακρόνησο» επιχειρώντας να στήσουν στον τοίχο του εκτελεστικού αποσπάσματος τα χιλιάδες Άτομα με Αναπηρία και τις οικογένειές τους, με όπλο τους το δήθεν δημοσιονομικό έλεγχο και την περικοπή δαπανών για την ευπαθή ομάδα των Ατόμων με Αναπηρία.

Επιτέλους Τέλος!!!Την Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11.00, ΟΛΟΙ οι γονείς, όλες οι οικογένειες, όλα τα Άτομα  με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες, συμμετέχουμε μαζικά και δυναμικά στην Παναναπηρική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας, που έχει εξαγγείλει η ΕΣΑμεΑ, έξω από τα ΚΕΠΑ όλης της χώρας.

Καλούμε όλους τους γονείς και τις οικογένειες ατόμων με Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες από την Περιφέρεια Αττικής στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει την
Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012  έξω από τα γραφεία της Διοίκησης του ΙΚΑ,
στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου και Σωκράτους, ώρα 11.00 το πρωί.
Καλούμε όλους τους φορείς, γονείς και κηδεμόνες Ατόμων με Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες των φορέων μελών της ΠΟΣΓΚΑμεΑ από τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, να επικοινωνήσουν με τις Περιφερειακές Ομοσπονδίες και με τα Νομαρχιακά Σωματεία ΑμεΑ που είναι μέλη της ΕΣΑμεΑ, προκειμένου να συντονιστούν, να οργανωθούν και να μετέχουν στις τοπικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που θα γίνουν την ίδια ημέρα και ώρα (23/10/2012 και ώρα 11.00), έξω από τα κατά τόπους Υποκαταστήματα ΙΚΑ, στα οποία λειτουργούν Διευθύνσεις ΚΕΠΑ.

Στις 23 Οκτώβρη 2012, αυτό που διεκδικούμε να πετύχουμε είναι να δοθεί ένα τέλος σε αυτή τη σύγχρονη «Μακρόνησο». Τα ΚΕΠΑ πρέπει να λειτουργήσουν με διαφάνεια, αξιοκρατία και αντικειμενικότητα στην κρίση τους, αλλά πέρα και πάνω απ΄ όλα με σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες, όλων των Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις και των οικογενειών τους!


                               
   Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,   

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

Περισσότερα: εδώ

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού 78 ατόμων για οδηγούς και συνοδούς σχολικών λεωφορείων γαι ΣΜΕΑΕ


Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ,τριάντα (36) άτομα Δ.Ε. ειδικότητας Οδηγών σχολ. λεωφορείων και σαράντα δύο (42) άτομα Δ.Ε. ειδικότητας Συνοδών πλήρους απασχόλησης και για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/6/2013 για τις ακόλουθες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994,όπως ισχύει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2012 εδώ: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/perilhpsh_anakoinwshs_sox_2012_120917.doc

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ εδώ: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/anakoinwsh_prokhryksh_sox_2012_ypoyrg_paideias_120917.doc

 Έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για πρόσληψη σε υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ή σε ΟΤΑ ή σε νομικά πρόσωπα των OTA με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994) εδώ: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/entypo_aithshs_sox2_120917.doc

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)εδώ:http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/pararthma_odhgiwn_21_03_2012_120917.doc

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ


Σας καλούμε όλους σε μία κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή την στιγμή στην ειδική αγωγή σε όλη την χώρα. Τα χρόνια προβλήματα είναι γνωστά σε όλους μας-πάλι χωρίς δασκάλους και ειδικό βοηθητικό προσωπικό, πάλι χωρίς τα μέσα μετακίνησης των παιδιών μας και πάλι- χωρίς σχολεία. Η διαμαρτυρία διοργανώνεται από ανεξάρτητους γονείς, ομάδες γονέων και με την στήριξη του Δ.Ε.Σ. (Δίκτυο Ειδικών Σχολείων) Τόπος συνάντησης θα είναι μπροστά στο Πλαίσιο στο Τhe Mall (δίπλα ακριβώς από το υπουργείο - Ανδρέα Παπανδρέου 35 παράπλευρος Αττικής Οδού) στις 11:οο. Μία ομάδα γονέων θα επιχειρήσει να μπει στο υπουργείο μαζί με τα παιδιά τους- όσοι θέλουν και τα παιδιά μπορούν- με σκοπό να τα αφήσουμε στο γραφείο του υπουργού σαν ένδειξη διαμαρτυρίας που δεν έχουν σχολείο να πάνε. Ας τα προσέχουν αυτοί! Οι υπόλοιποι γονείς, παιδιά και φίλοι θα παραμείνουν κάτω , μπροστά στο υπουργείο όπου θα γίνει η διαμαρτυρία. Φέρτε μαζί σας μαρκαδόρους, κιμωλίες και ότι άλλο θέλετε για να περάσουν καλά τα παιδιά και εμείς. Θα φέρουμε ένα μεγάλο ρολό χαρτί να το στρώσουμε στο πεζοδρόμιο για να ζωγραφίσουν τα παιδιά και με τις κιμωλίες- να αφήσουμε το ‘σημάδι’ μας παντού! Έχουμε φτιάξει συνθήματα τραγούδια- βασισμένα σε γνωστά παιδικά- να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Φτιάξτε και εσείς- θα μας τα μάθετε εκεί! Θέλουμε επίσης να φοράνε όλοι- αλλά οπωσδήποτε τα παιδιά – άσπρα καλοκαιρινά μπλουζάκια που να έχετε γράψε πάνω με χρωματιστούς μαρκαδόρους τα δικά σας αιτήματα/παράπονα Π.χ. «Σχολείο θέλω να πάω αλλά δεν έρχεται το σχολικό.» «Η μαμά μου δίνει 40 ευρώ την ημέρα να προσέχουν εμένα και πάει στη δουλειά για να πάρει 30» «Πάλι δεν ξέρω πιο δάσκαλο θα έχω την φετινή χρονιά…» Όλοι έχετε κάτι να πείτε-παρακαλουμε όμως-όχι βαριά και υβριστικά. Θα έχουμε φτιάξει και ένα κεντρικό πανό με σύνθημα: ΕΜΕΙΝΑ… ΠΑΛΙ ΧΩΡΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΑΛΙ ΧΩΡΙΣ ΔΑΣΚΑΛΟ ΠΑΛΙ ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Ειδική Αγωγή Ελλάδας 2012 Όπως καταλαβαίνετε- θέλουμε να τους πάρουμε λίγο στο ψιλό και να έχει η κινητοποίηση αυτή ένα ύφος ανάλαφρο. Μακριά από το ‘Τα κακόμοιρα τα παιδάκια…’ Να πούμε στο υπουργείο τα προβλήματα/αιτηματα μας αλλά να μην μας πάρει από κάτω. Τα σχολεία θα ανοίξουν- το ξέρουμε. Οι μετακινήσεις θα ταχτοποιηθούν- το ξέρουμε. Και πάλι στο ίδιο σημείο θα βρεθούμε του χρόνου- και αυτό το ξέρουμε. Να ξεκινήσουμε από τώρα μια σειρά κινητοποιήσεων με σκοπό να καταφέρουμε τις αλλαγές που χρειάζονται ώστε τέτοια εποχή του χρόνου- τα παιδιά μας να είναι στο σχολείο τους- και εμείς στις δουλειές μας. Θα χαρούμε να σας δούμε!! (Πληροφορίες στο: thejack@tellas.gr ή στο https://www.facebook.com/groups/miteresmahimesstointernet/